STATUS KLUBU

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy klub Sportowy „Budowlani” w Nowym Tomyślu (w skrócie LKS) i zwane jest dalej Klubem.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar miasta i gminy Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, a siedzibą miasto Nowy Tomyśl.

§ 3

Klub posiada osobowość prawną.

§ 4

 

 1. Klub jest członkiem wojewódzkiego i ogólnokrajowego zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz działa zgodnie z ich statutami i z uchwałami ich władz.
 2. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych

§ 5

Klub jako członek Wojewódzkiej Federacji Sportu realizuje uchwały w zakresie sportu kwalifikowanego.

§ 6

Klub używa godła, flagi i barw Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.  

§ 7

Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 8

Klub opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków.  

Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 9

Celem Klubu jest:

 1. rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
 2. współudział w wychowaniu swych członków i mieszkańców środowiska,
 3. czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym,
 4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
 5. dla potrzeb finansowania swojej działalności, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcyjno-usługowo-handlowej z odrębnym prowadzeniem rozliczeń finansowych,
 6. działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 7. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

§ 10

Klub realizuje swoje cele stosując następujące środki działania:

 1. organizuje sekcje i szkolenie sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu,
 2. troszczy się o wysoki poziom moralny zawodników sportowych i działaczy,
 3. organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w państwowych i wewnątrzorganizacyjnym systemie zawodów sportowych,
 4. propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki aktywnie uczestnicząc w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych działalności Zrzeszenia LZS,
 5. organizuje kursy, seminaria i obozy dla zawodników, działaczy i instruktorów,
 6. zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację, remont i konserwację,
 7. współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami,
 8. prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o pracę zatrudnionych pracowników na zasadach rachunku ekonomicznego zgodnie z odrębnymi przepisami Ministerstwa Finansów, tak by wypracować prawidłowy zysk, który po pomniejszeniu o należne podatki stanowił będzie wsparcie finansowe z przeznaczeniem na działalność sportową Klubu,
 9. podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej,

§ 11

Klub realizuje swe działania we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.

§ 12

 1. Klub kieruje się w swej działalności zasadami demokracji, umacniając i rozwijając inicjatywę oraz samorządne formy działania wszystkich swych ogniw organizacyjnych.
 2. Klub działa w myśl zasad szeroko pojętej demokracji, a w szczególności:
 1. wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności,
 2. Wszystkie ogniwa organizacyjne i członkowskie Klubu działają zgodnie z uchwałami władz Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,
 3. władze wyższego stopnia mają prawo zawieszenia lub uchylania uchwał władz Klubu, jeżeli uchwały te są sprzeczne ze statutem lub kierunkami działania Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,
 4. władze Klubu podejmują samodzielne uchwały, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji władz Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. nadzwyczajnych,
 3. uczestników.

§ 14

 

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu są pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.  

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
 2. brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych,
 3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność,
 4. otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań,
 5. korzystać z urządzeń Klubu, 6) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.

§ 16

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,
 2. regularne opłacanie składek członkowskich,
 3. czynny udział w działalności Klubu.

§ 17

 1. Członkami nadzwyczajnymi Klubu mogą być osoby prawne i fizyczne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej.
 2. Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

§ 18

Członkowie nadzwyczajni mają prawo:

 1. zgłasza postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
 2. korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.

 § 19

Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:

 1. udzielenie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań,
 2. regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej i materialnej Klubowi,
 3. przestrzeganie postanowień statutu.

§ 20

 

 1. Uczestnikami są osoby niepełnoletnie, które mogą uczestniczyć w działalności Klubu,
 2. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Klubu, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Klubu.

§ 21

Członkostwo wygasa wskutek:

 1. wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
 2. skreślenia z listy członków Klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok,
 3. wykluczenie członka z Klubu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu,
 4. rozwiązania Klubu.    

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 22

 1. Władzami Klubu są:  
  1. Walne Zebranie Klubu,  
  2. Zarząd,  
  3. Komisja Rewizyjna,
 2. Kadencja władz trwa 2 lata.
 3. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
 4. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 5. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 6. W przypadku braku połowy liczby osób uprawnionych do głosowania wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania po upłynięciu 15 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia bez względu na ilość obecnych na zebraniu członków.  

 Walne Zebranie Klubu

§ 23

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż na dwa tygodnie przed datą zebrania.

§ 24

 1. W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział z głosem stanowiącym tylko członkowie.
 2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

§ 25

W Walnym zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:

 1. przedstawiciele nadrzędnych władz Klubu,
 2. osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. uchwalanie planów działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.  

Zarząd

§ 27

 1. Zarząd składa się z 7-11 członków, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Klubu.

§ 28

 1. Do kompetencji Zarządu należy:  
  1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,  
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu oraz władz nadrzędnych,  
  3. kierowanie całokształtem działalności Klubu,  
  4. uchwalanie budżetu Klubu,  
  5. zarządzanie majątkiem i finansami Klubu,  
  6. sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych i członków Klubu, udzielanie im pomocy oraz koordynowanie ich działalności,  
  7. powoływanie komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności,    
  8. rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie klubu,  
  9. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Komisji rewizyjnej.
 2. Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej raz na kwartał.  

Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Całokształt działalności klubu, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 4. Członkowie komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

§ 30

  1. przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności klubu, co najmniej raz w roku,
  2. może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,
  3. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa terminy ich usunięcia,
  4. składa Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.  

Rozdział 5

Sekcje Klubu

§ 31

 Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz pozostałej działalności statutowej Klubu.  

§ 32

Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

§ 33

Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd.    

 

Rozdział 6

Nagrody i kary

§ 34

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu oraz osiągania znaczących wyników sportowych przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

§ 35

W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu lub Zrzeszenia LZS, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia kar, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Główną Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.  

 

 

Rozdział 7  

Majątek i fundusze

§ 36

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:  
  1. dotacje państwowe,  
  2. wpływy ze składek członkowskich,  
  3. darowizny,  
  4. inne wpływy z działalności statutowej Klubu,  
  5. zysk z działalności gospodarczej.

§ 37

 

 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa i skarbnika lub dwóch innych upoważnionych członków Zarządu,
 2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu podlegają zaopiniowaniu przez Prezydium Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS i wymagają dla swej ważności zgody władzy rejestracyjnej.  Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

 

Rozdział 8

Zmiana statutu i rozwiązanie klubu

§ 39

 1. Zamiana statutu lub rozwiązanie Klubu może zastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania klubu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu wymaga zaopiniowania przez Prezydium Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS i powinna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku. Uchwała w sprawie przekazania majątku wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.  

 

Niniejszy Statut został uchwalony na zebraniu przez 18 założycieli Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani” w Nowym Tomyślu w dniu 2 grudnia 1990 r., którzy potwierdzają fakt ten złożeniem stosownych podpisów według załączonej listy.

ostatni edycja: 01.03.2018

SPONSORZY STRATEGICZNI

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

MEDIA